Cấu hình bộ chuyển HD-SDI bên ngoài vào hệ thống DCN multimedia

Có thể thêm dịch vụ bộ chuyển video ngoài vào hệ thống DCN multimedia để tự động chuyển tín hiệu video HD‑SDI. Điều này cho phép tín hiệu video từ một camera Vòm được hiển thị với độ trễ thấp trên một màn hình hiển thị của hội trường.
Xem nhanh

Yêu cầu phần cứng và phần mềm khi câu hình bộ chuyển HD-SDI

– Máy tính chủ đang chạy phần mềm DCN multimedia.
– Có cài đặt dịch vụ Bosch DCNM multimedia Ext.VideoSwitcher trên máy tính chủ.
– Giấy phép Điều khiển camera DCN multimedia DCNM‑LCC.
– Bộ chuyển HD‑SDI: có hỗ trợ những bộ chuyển sau đây:
– TvOne C2-2355A cùng với TvOne S2‑108HD.
– Kramer MV‑6.
– TvOne CORIOmatrix.
– Chỉ dành cho TvOne C2-2355A và Kramer MV‑6: Bộ chuyển mạng sẽ lọc dữ liệu truyền thông đa hướng theo thiết bị chuyển HD‑SDI (có thể đạt được điều này qua IGMP snooping hoặc bằng cách tạo VLAN riêng biệt).
– Mỗi hệ thống chỉ hỗ trợ một bộ chuyển đổi video HD-SDI.

Quy trình cấu hình bộ chuyển HD-SDI bên ngoài

Dịch vụ Video ngoài hoạt động trên ba đầu vào chính:
– Chi tiết về Bộ chuyển HD‑SDI
– Chi tiết đầu vào của tài liệu trình bày
– Chi tiết camera
Để cấu hình những đầu vào này:
1. Sử dụng bộ chỉnh sửa XML để mở tệp sau đây:
C:Program FilesBoschDCN MultimediaConfigurationConfig.xml
2. Trong phần bộ chuyển, hãy cấu hình kết nối đến bộ chuyển HD‑SDI mà bạn đang sử dụng.
Chú ý không gỡ bỏ các phần của tệp cấu hình. Hãy tham khảo ví dụ sau đây:
– Kiểu VideoSwitchers có thể là “TvOne”, “Kramer” hoặc “TvOneCorioMatrix”.
– VidSwitchPort là số cổng của bộ chuyển Video.
Đối với TvOne và TvOneCorioMatrix đây là 10001 theo mặc định.
Đối với Kramer đây là 5000 theo mặc định.
– VidSwitchIPaddress, ví dụ: 192.168.0.80, là địa chỉ IP của bộ chuyển.
 – VidSwitchUserName là tên người dùng của người quản trị bộ chuyển
(chỉ được dùng cho TvOneCorioMatrix).
– VidSwitchPassword là mật khẩu của người quản trị bộ chuyển
(chỉ dùng cho TvOneCorioMatrix).
<VideoSwitchers Model="TvOne">
 <VideoSwitcher>
 <VidSwitchPort>10001</VidSwitchPort>
 <VidSwitchIPaddress>192.168.0.80</VidSwitchIPaddress>
 <VidSwitchUserName></VidSwitchUserName>
 <VidSwitchPassword></VidSwitchPassword>
 </VideoSwitcher>
</VideoSwitchers>
3. Nếu có tài liệu trình bày, ví dụ RGB, hãy nhập đầu vào tài liệu trình bày giữa <VideoSwitchInput>, như hiển thị trong ví dụ sau đây. Nếu không có tài liệu trình bày, không được gỡ bỏ <PresentationConfig>.
– TvOne hỗ trợ hai đầu vào bản trình bày: RGB và DVI. Cũng có thể nhập Không.
RGB: Lấy bản trình bày từ cổng VGA port.
DVI: Lấy bản trình bày từ cổng DVI.
Không: Không có bản trình bày (bộ chuyển đổi video sẽ không chuyển sang tài liệu trình bày trong chế độ bản trình bày nhưng thay vào đó sẽ tiếp tục hiển thị hình ảnh camera).
– Kramer không có đầu vào VGA hoặc DVI, vì vậy, nên nhập Không khi dùng Kramer MV-6.
– TvOneCorioMatrix hỗ trợ Không hoặc đầu vào đã xác định như: Khe cắm_<X>_trong_<Y>.
Ví dụ: Khe cắm_5_trong_1 (cho đầu vào 1 của cạc đầu vào SDI, được lắp trong khe cắm 5).
<PresentationConfig>
 <PresentationSources>
 <VideoSwitchInput>RGB</VideoSwitchInput>
 </PresentationSources>
</PresentationConfig>

4. Hệ thống sẽ phát hiện camera sẵn dùng và thêm chi tiết vào tệp cấu hình như hiển thị trong ví dụ sau đây:
– <CameraId>, <CameraName> và <CameraState> là giá trị chỉ đọc mà hệ thống tạo ra. Không sửa đổi những giá trị này!
– Danh sách <CameraState>:
Đúng: Khi Người đang phát biểu và Bản trình bày không hoạt động.
Sai: Không: Người đang phát biểu và Bản trình bày có hoạt động.
– <VideoSwitchInput> có đầu vào để định vị camera
1 đến X (số) cho kiểu TvOne và Kramer.
Khe cắm_<X>_trong_<Y> dành cho TvOneCorioMatrix.
Ví dụ: Khe cắm_5_trong_1 (cho đầu vào 1 của cạc đầu vào SDI, được lắp trong khe cắm 5).
 <CameraConfig>
 <Camera>
 <CameraId>99bfb876-59eb-39af-9d3b-b64d0cbc4957</CameraId>
 <CameraName>044000110225010081</CameraName>
 <VideoSwitchInput>1</VideoSwitchInput>
 <CameraState>false</CameraState>
 </Camera>
 <Camera>
 <CameraId>9939afb876-39af-59eb-9d3b-b64d0cbc4587</CameraId>
 <CameraName>0440240110225012382</CameraName>
 <VideoSwitchInput>2</VideoSwitchInput>
 <CameraState>false</CameraState>
 </Camera>
</CameraConfig>
5. Khi sử dụng Bộ chuyển đổi video ngoài kết hợp với TvOneCorioMatrix, cũng cần cấu hình
đầu ra như hiển thị trong ví dụ sau đây:
– Nếu bạn đang dùng kiểu bộ chuyển khác, không được gỡ bỏ <OutputConfig>.
– <VideoSwitchOutput> sẽ mô tả đầu ra của TvOneCorioMatrix theo một cách cụ thể như: Khe cắm_<X>_ngoài_<Y>.
Ví dụ: Khe cắm_3_ngoài_1 (cho đầu ra 1 của cạc đầu ra SDI, được lắp trong khe cắm 3).
<OutputConfig>
 <Output>
 <VideoSwitchOutput></VideoSwitchOutput>
 </Output>
</OutputConfig>
 
Trên đây Audio Hải Hưng đã giới thiệu Cấu hình bộ chuyển HD-SDI bên ngoài vào hệ thống DCN multimedia. Vậy quý khách cần tư vấn lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp hội thảo xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được hệ thống âm thanh tốt nhất.